Σχεδιάζουμε το κτίριό σας

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του πελάτου, σχεδιάζουμε και προτείνουμε το κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Τα σχέδια  αποτελούνται από κατόψεις, όψεις, τομές, καθώς και τρισδιάστατη απεικόνιση των χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά με την προτεινόμενη επίπλωση, ώστε ο πελάτης να αντιλαμβάνεται τον χώρο στον οποίον θα ζήσει.

Τα σχέδια παραδίδονται έτοιμα για να κατατεθούν στις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες  για να πάρει ο πελάτης την άδεια οικοδομής.  

Βεβαίως, ο πελάτης μπορεί να μεταχειρισθεί δικό του αρχιτέκτονα, και να παραλάβουμε το σχέδιό του για τα περαιτέρω.

Σας παρέχουμε την στατική μελέτη του κτιρίου

Εκτελούμε στατικούς υπολογισμούς με τις παραμέτρους φορτίσεως που επιβάλλονται στην Ελλάδα στα διάφορα μέρη που εκτελούνται τα έργα, ήτοι σταθερά βάρη, κινητά βάρη, σεισμό, χιόνι, και άνεμο.

Η στατική μελέτη ακολουθείται από σχέδια υλοποίησης του σκελετού, με τελικό αποτέλεσμα η στατική μελέτη και τα σχέδια να είναι έτοιμα για κατάθεση στην Πολεοδομία. 

Σας παρέχουμε πλήρη κατάλογο υλικών που προτείνουμε

Εκτός από τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια, παρέχουμε πλήρη περιγραφή των υλικών που προτείνουμε σε αυτό το κτίριο, όπως αυτά έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από τον πελάτη.

Σας σχεδιάζουμε την επίπλωση του σπιτιού

Προκειμένου να αποκτήσει ο πελάτης άποψη επί των επίπλων που είναι δυνατόν να μεταχειρισθεί, παρέχουμε κατάλογο των επίπλων που κατά την κρίση μας μπορεί να ενσωματωθεί στο κτίριο

Σας κοστολογούμε το έργο

Με βάση όλα τα ανωτέρω, παρέχουμε στον πελάτη αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους του έργου, που περιλαμβάνει κόστος υλικών, και κόστος εργατικών.

Με βάση τον προϋπολογισμό αυτόν, αναλαμβάνουμε εφ’όσον το επιθυμεί ο πελάτης, να εκτελέσουμε το έργο, και να το παραδώσουμε είτε με το κλειδί στο χέρι, είτε έχοντας ολοκληρώσει προσυμφωνημένα τμήματα του σπιτιού. 

Ενδεικτικά :

- φάση ολοκλήρωσης σκελετού

- φάση ολοκλήρωσης του περιβλήματος (τοίχοι, στέγη)

- φάση ολοκλήρωσης δαπέδων

- φάση με το κλειδί στο χέρι